Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I 1 C 237/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2015-12-11

Sygn. akt: I 1 C 237/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: sekr. sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W.

przeciwko M. K. (1)

o zapłatę

I Uchyla wyrok zaoczny z dnia 03 czerwca 2015r. w całości;

II Oddala powództwo w całości;

III Ustala koszty postępowania na kwotę 307,00 złotych, w tym 180,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

IV Ustalonymi w pkt III kosztami obciąża powoda i zasądza od powoda (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. na rzecz pozwanego M. K. (1) kwotę 237,00zł (dwieście trzydzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym 180,00zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego .

Sygn. akt: I 1 C 237/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Jagmin

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W.

przeciwko M. K. (1)

o zapłatę

I zasądza od pozwanego M. K. (1) na rzecz powoda (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. kwotę 642,83zł (sześćset czterdzieści dwa złote 83/100) z ustawowymi odsetkami od 16 października 2014r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 227,00 zł ( dwieście dwadzieścia siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 180,00 ( sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Powód - (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. - pozwem wniesionym w dniu 16 października 2014 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia od pozwanego M. K. (2) kwoty 642,83 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

(pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym - k. 2-5)

W dniu 5 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 1508360/14, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym - k. 5v)

Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy wydanego w sprawie nakazu zapłaty w całości oraz przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni.

(postanowienie - k. 9v)

Po wpłynięciu sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni powód (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. usunął braki formalne pozwu i wniósł o zasądzenie od pozwanego T. D. kwoty 642,83 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. W uzasadnieniu powód wskazał, że swoje żądanie wywodzi z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych łączącej pozwanego z pierwotnym wierzycielem - (...) SA oraz faktur . Powód nadto wyjaśnił, że nabył dochodzoną pozwem wierzytelność od pierwotnego wierzyciela na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 2 lipca 2014 r.

(pozew - k. 18-19v.)

Wyrokiem zaocznym z dnia 3 czerwca 2015r Sąd Rejonowy w Gdyni zasądził żądaną pozwem kwotę wraz z odsetkami i kosztami procesu

( wyrok z dnia 3.6.2015r k. 54)

Pozwany M. K. (1) złożył spóźniona odpowiedź na pozew oraz sprzeciw od wyroku zaocznego w terminie i zakwestionował w nim podstawę żądania powoda, albowiem jego zdaniem doszło do rozwiązania umowy. Zdaniem pozwanego żądanie powoda nie zasługuje na uwzględnienie zarówno co do zasady jak i co do wysokości.

(protokół rozprawy z dnia 26 września 2012 r. - k. 40)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 stycznia 2004r doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych , a konkretnie usługi telefon komórkowy na czas nieokreślony pomiędzy (...) SA z siedzibą w W. a M. K. (1) prowadzącym działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowego O.D.M. M. K. i spółka . Na podstawie tej umowy N. zobowiązała się do dostarczania usługi, a M. K. (1) do uiszczania opłaty abonamentowej

niesporne, a nadto umowa k. 91-91v

W dniu 6 sierpnia 2007r doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych , a konkretnie stały dostęp do internetu na okres dwóch lat- szybki internet dla firm pomiędzy (...) SA z siedzibą w W. a M. K. (1) prowadzącym działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowego O.D.M. M. K. i spółka . Na podstawie tej umowy N. zobowiązała się do dostarczania usługi, a M. K. (1) do uiszczania opłaty abonamentowej

niesporne, a nadto umowa k. 89-90

W dniu 21 września 2012r M. K. (1) zrezygnował z internetu, co zostało przyjęte przez (...) SA oraz zawnioskował o cesje telefonu na siebie jako osobę fizyczną, bo zlikwidował firmę , co nie zostało przez (...) SA w W. rozpoznane

dowód: rezygnacja k. 62, odpowiedź N. k. 77

(...) SA w W. wystawiła następujące faktury na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowo-Handlowego O.D.M. M. K. i spółka za:

- za internet i telefon - 112, 17 zł płatną do 25.10.2012r,

- odsetki -3,93 zł płatną do 25.10.2012r

- za telefon - 60, 49 zł płatną do dnia 28.11.2012r,

- 151,71 zł za internet i telefon płatną do dnia 27.12.012r,

- 108, 76 zł za internet i telefon płatną do 27.1.2013r,

- 108, 24 zł za internet i telefon płatną do 26.2.2013r,

Dowód: faktury k. 23-28

M. K. (1) złożył reklamację, na którą otrzymał od (...) SA w W. odpowiedź w dniu 30.1.2013r , że zostanie rozpoznana w okresie 30-u dni, może 14-u i nie otrzymał już żadnej innej korespondencji w tej sprawie

Dowód: odpowiedź k. 61

W dniu 2 lipca 2014 r. pomiędzy (...) SA z siedzibą w W. (cedentem) a (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. (cesjonariuszem) zawarta została umowa sprzedaży wierzytelności przysługujących cedentowi w stosunku do byłych abonentów, z którymi umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostały rozwiązane lub wygasły, wynikających z niezapłaconych należności głównych oraz odsetek z tytułu świadczenia przez cedenta usług telekomunikacyjnych na podstawie zawartych umów.

okoliczność bezsporna, a nadto umowa przelewu wierzytelności r. - k. 20-22v.

Pismem z dnia 24 września 2014 r. (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. wezwał M. K. (1) do zapłaty długu, z tytułu wymagalnych faktur za usługi telekomunikacyjne, który na dzień 24 .9.2014 r. wynosił 639,88 zł.

okoliczność bezsporna, a nadto wezwanie - k.29.

Sąd zważył, co następuje:

Pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę, nie złożył odpowiedzi na pozew, ani w inny sposób nie zajął stanowiska w sprawie do chwili rozpoczęcia pierwszej rozprawy . Zaszły więc warunki z art. 339 § 1 k.p.c. do wydania wyroku zaocznego w stosunku do pozwanego. Jednocześnie § 2 tego przepisu wskazuje, iż w takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości.

Po rozpoznaniu sprawy, tj. w dniu 5.6.2015r wpłynęła odpowiedź na pozew, a następnie sprzeciw od wyroku zaocznego, który spowodował rozpoznanie sprawy od nowa.

Stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd ustalił na podstawie dowodu z dokumentów przedstawionych przez powoda i pozwanego, albowiem ich prawdziwość nie była kwestionowana przez stronę przeciwną.

Z przedłożonej przez powoda umowy przelewu wierzytelności wynika jedynie, że powód nabył od (...) SA z siedzibą w W. wierzytelności przysługującą mu w stosunku do abonentów usług telekomunikacyjnych. Z umowy tej nie wynika natomiast w stosunku do kogo konkretnie i w jakiej wysokości przysługują te wierzytelności.

Ponadto przedłożone przez powoda wezwanie do zapłaty, stwierdza jedynie, iż w księgach tego funduszu widnieje zadłużenie pozwanego na kwotę dochodzoną niniejszym pozwem, na którą składa się kapitał i odsetki. Treść wyciągu wskazuje ponadto, iż źródłem tego zobowiązania była umowa zawarta przez pozwanego z (...) SA z siedzibą w W., który następnie zbył przysługującą mu wierzytelność na rzecz powoda.

Powód złożył też dokumenty - dowody w postaci umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wobec pozwanego z tytułu telefonu komórkowego i internetu wykazujących, że dochodzone roszczenie mu przysługuje. Pozwany zaś zakwestionował istnienie i wysokość dochodzonego roszczenia powołując się na fakt wypowiedzenia umowy w zakresie internetu oraz próby cesji umowy dot. telefonu na siebie jako osobę fizyczną, ale bez odzewu ze strony (...) SA i uzasadnił to faktem zaprzestania działalności gospodarczej i wykazał ten fakt pismem z dnia 21.9.2012r zawierającym rezygnacje z internetu oraz pismem N. w sprawie złożonej reklamacji.

Zważyć należy, iż zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą rozkładu ciężaru dowodu - o której Sąd nie miał obowiązku pouczać strony powodowej reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika - strona, która z danego faktu wywodzi skutki prawne, obowiązana jest fakt ów wykazać. Stosownie bowiem do treści art. 6 k.c. "ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne". Ponadto, zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności, to strony mają dążyć do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, a w razie nieuzasadnionej bierności strona naraża się na sankcję w postaci przegrania procesu.

W ocenie Sądu, powoływanie się przez stronę powodową jedynie na umowę przelewu wierzytelności i umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 30.1. (...) i 6.8.2007r,wobec negacji pozwanego i przedłożenia przez niego dokumentów podważających wiarygodność twierdzeń powoda, nie pozwala przyjąć, iż powód sprostał powyższemu obowiązkowi. Wbrew stanowisku powoda, załączone umowy zawarte z firma reprezentowaną przez pozwanego, których istnienia pozwany nie kwestionuje ,nie mogą dowodzić istnienia roszczenia. Co więcej powód nie wykazał nawet, iż nabył skutecznie w drodze umowy cesji konkretnie tę wierzytelność i tym samym jest podmiotem uprawnionym do występowania z przedmiotowym powództwem. Okoliczność ta ma tym większe znaczenie, iż pozwany zakwestionował zasadność i wysokość żądania powoda. Brak dowodów, a w szczególności dowodu w postaci częściowego wykazu wierzytelności do umowy przelewu wierzytelności., wiąże się z brakiem wykazania przez powoda jego legitymacji czynnej. Ponadto wskazać należy, iż do pozwu nie została dołączona również dokumentacja dotycząca odpowiedzi N. na rezygnację pozwanego z internetu oraz na wniosek o przepisanie telefonu na niego jako osobę fizyczną. Podkreślić należy, iż udowodnienie powyższych okoliczności - ponad wszelką wątpliwość - należało do powoda, czego jednak powód nie uczynił.

Z doświadczenia Sądu wynikającego z prowadzenia podobnych spraw , wynika, że firmy świadczące usługi telekomunikacyjne przechowują nagrania tylko przez rok , Sąd pominął więc wniosek dowodowy o zawezwanie N. do przedstawienia nagrań rozmów z pozwanym w okresie 2012 i 2013r , choć tego formalnie nie uczynił postanowieniem.

Reasumując, wobec uznania, że strona powodowa nie przedstawiła dowodów świadczących o zasadności powództwa, Sąd na podstawie art. 6 k.c. i art. 347 kpc orzekł jak w pkt I i II wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na mocy art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Z uwagi na to, że stroną przegrywającą niniejsze postępowanie był powód, Sąd w pkt II wyroku obciążył go kosztami procesu uznając je za uiszczone w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Mikiciuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: