Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 2411/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2015-01-22

Sygn. akt: I 1 C 2411/14 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Iwona Tusk-Kasiewicz

Protokolant:

sekr. sądowy Leonarda Borkowska

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2015 r. w Gdyni

sprawy z powództwa Wyższej Szkoły Administracji i (...) z siedzibą G.

przeciwko D. I.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego D. I. na rzecz powoda Wyższej Szkoły Administracji i (...) z siedzibą G. kwotę 500 zł. (pięćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 lutego 2013 r. do dnia zapłaty;

II.  Nakazuje ściągnąć od pozwanego D. I. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 22,50 zł. (dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Powód - Wyższa Szkoła Administracji i (...) w G. - wniósł o zasądzenie od pozwanego D. I. kwoty 1.010,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwot: 10,50 zł od dnia 11 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty, 500,00 zł od dnia 11 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty i 500,00 zł od dnia 12 lutego 2013 r. do dnia zapłaty, oraz kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 25 stycznia 2012 r. strony zawarły umowę o studiowanie na studiach niestacjonarnych, na kierunku Prawo. Powód wskazał, iż pozwany na podstawie zawartej umowy zobowiązał się do zapłaty czesnego za rok studiów w wysokości 5.000,00 zł, która to kwota został rozłożona na miesięczne raty w wysokości 500,00 zł. Powód wskazał również, iż z dniem 28 lutego 2013 r. pozwany został skreślony z listy studentów Wyższej Szkoły Administracji i (...) w związku z niewniesieniem opłat związanych z odbywaniem studiów. Powód wyjaśnił nadto, iż pismem z dnia 29 listopada 2013 r. wzywał pozwanego do zapłaty zaległości, lecz bezskutecznie.

(pozew – k. 2-5)

W dniu 22 lipca 2014 r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni, w sprawie o sygn. akt I 1 Nc 4119/14, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz zapłaty – k. 30)

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany D. I. wniósł sprzeciw, którym zaskarżył wydany nakaz zapłaty w części, tj. co do kwoty 500,00 zł tytułem czesnego za luty 2013 r., i w tym zakresie wniósł o oddalenie powództwa. Pozwany przyznał, że zalega z zapłatą powodowi kwotę 500,00 zł za miesiąc styczeń 2013 r. i kwotę 10,50 zł tytułem odsetek za miesiąc grudzień 2012 r. Nadto pozwany wskazał, że nie zaliczył pierwszego roku studiów z dwóch przedmiotów w związku z czym powinien zostać skreślony z listy studentów już w styczniu 2013 r., a tym samym nie powinna być naliczona opłata za luty 2013 r.

(sprzeciw – k. 34-37)

Zarządzeniem z dnia 8 października 2014 r. referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni stwierdził prawomocność nakazu zapłaty z dnia 22 lipca 2014 r. co do kwoty 510,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 10,50 zł od dnia 11 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty i od kwoty 500,00 zł od dnia 11 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania w kwocie 204,50 zł.

(zarządzenie – k. 46, 47)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 stycznia 2012 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Administracji i (...) z siedzibą w G. (uczelnią) a D. I. (studentem) doszło do zawarcia kontraktu uczelnia – student, na podstawie którego uczelnia zobowiązała się do zapewnienia studentowi miejsca na studiach niestacjonarnych, na kierunku – Prawo, rozpoczynających się od miesiąca lutego 2012 r. oraz ich odbywania zgodnie z planem studiów i programem nauczania. Czesne za rok studiów określono na kwotę 5.000,00 zł, która została rozłożona na 10 rat miesięcznych po 500,00 zł, płatnych do 10 dnia miesiąca. Podpisując umowę student oświadczył również, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Studiów, zaakceptował jego treść i zobowiązał się do jego przestrzegania.

okoliczność niesporna, a nadto umowa – k. 19-21, załącznik nr 1 – harmonogram wpłat czesnego – k. 22, fragment Regulamin Studiów – k. 39

D. I. nie zaliczył dwóch przedmiotów II semestru studiów w roku akademickim 2012/2013.

okoliczność niesporna, a nadto wydruk ocen za semestr II roku akademickiego 2012/2013 – k. 38

D. I. nie uiścił rat czesnego za miesiące styczeń i luty 2013 r.

okoliczność niesporna, a nadto wykaz wpłat – k. 26

Decyzją Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i (...) z siedzibą w G. z dnia 28 lutego 2013 r. D. I. został skreślony z listy studentów w związku z niewniesieniem opłat związanych z odbywaniem studiów.

okoliczność niesporna, a nadto decyzja – k. 23

Pismem z dnia 29 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Administracji i (...) z siedzibą w G. wezwała D. I. do zapłaty kwoty 1.115,70 zł, w tym kwoty 1.010,50 zł tytułem zaległego czesnego wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

okoliczność niesporna, a nadto wezwanie do zapłaty – k. 24

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny, będący podstawą rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, Sąd ustalił na podstawie w/w dowodów z dokumentów przedłożonych przez strony w toku postępowania. Zebrany materiał dowodowy zdaniem Sądu zasługuje na miano wiarygodnego – dokumenty zostały sporządzone przez właściwe podmioty w przewidzianej dla nich formie, ponadto nie były kwestionowane przez strony, a zatem brak było podstaw do odmowy im waloru wiarygodności.

W niniejszej sprawie niesporne było, że w dniu 25 stycznia 2012 r. strony zawarły umowę „kontrakt uczelnia – student”, jak również to, że decyzją Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i (...) z siedzibą w G. z dnia 28 lutego 2013 r. pozwany D. I. został skreślony z listy studentów.

Spór sprowadzał się natomiast do ustalenia, czy pozwany – pomimo niezaliczenia dwóch przedmiotów II semestru studiów w roku akademickim 2012/2013 - był obowiązany do zapłaty czesnego za miesiąc luty 2013 r. III semestru w roku akademickim 2013/2014.

W ocenie Sądu powództwo w całości zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zawarta przez pozwanego D. I. z powodem Wyższą Szkołą Administracji i (...) z siedzibą w G. w dniu 25 stycznia 2012 r. umowa w istocie stanowi umowę o odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, która to umowa znajduje swoje normatywne podstawy w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zmianami).

Należy wskazać, że zgodnie z zawartą umową uczelnia zobowiązała się do zapewnienia studentowi miejsca na studiach niestacjonarnych na kierunku Prawo, rozpoczynających się od miesiąca lutego 2012 r. oraz ich odbywania zgodnie z planem studiów i programem nauczania (§1 ust 1 umowy). Pozwany D. I. jako student zobowiązany był zaś do zapłaty czesnego za każdy rok studiów, wedle wyboru jednorazowo lub w ratach, według ustaleń wynikających z załącznika nr 1. W przypadku opóźnienia w płatności dwóch kolejnych rat opłaty czesnego Uczelnia skreśla Studenta z listy studentów (§ 3 ust. 1 i 8 umowy).

Zgodnie z § 8 ust. 1 w/w umowy - niniejszy kontrakt zawarty jest na okres realizacji programu studiów i obowiązuje strony od dnia rozpoczęcia pierwszego terminu zjazdu określonego w harmonogramie zjazdów, z zastrzeżeniem ust. 2. Stosownie do § 8 ust. 3 w/w umowy - kontrakt wygasa, poza innymi przypadkami w nim przewidzianymi, z datą ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo z datą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Studiów, mającego zastosowanie w sprawach nieuregulowanych kontraktem (§ 12 umowy), Dziekan może skreślić z listy studentów w przypadku nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku akademickiego.

Mając na uwadze powyższy zapis Regulaminu Studiów, należy wskazać, iż skreślenie z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru czy też roku akademickiego jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Dziekana powodowej uczelni. Tym samym zarzut pozwanego, iż decyzja Dziekana o skreśleniu pozwanego z listy studentów - i to z w/w przyczyn - winna być wydana w styczniu 2013 r., należało uznać za niezasadny.

Z uwagi na to, że Dziekan powodowej uczelni nie wydał decyzji o skreśleniu pozwanego z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru czy też roku akademickiego - pozwany w lutym 2013 r. wciąż posiadał status studenta – jego prawa i obowiązki, a tym samym niezaliczenie przez pozwanego dwóch przedmiotów II semestru nie zwalniało pozwanego z zapłaty raty czesnego za miesiąc luty 2013 r.

Mając na uwadze powyższe zapisy umowy oraz to, iż pozwany nie uiścił dwóch kolejnych rat czesnego, tj. za miesiąc styczeń i luty 2013 r., należy wskazać, że powodowa uczelnia miała podstawę do wydania po dniu 10 lutego 2013 r. (tj. po dniu płatności raty czesnego za miesiąc luty 2013 r.) decyzji o skreśleniu pozwanego z listy studentów. Nadto należy wskazać, iż skreślenie pozwanego z listy studentów decyzją Dziekana z dnia 28 lutego 2013 r. nie zwalniało pozwanego z zapłaty czesnego za miesiąc luty 2013 r., albowiem do czasu uprawomocnienia się decyzji dziekana w tym przedmiocie pozwany posiadał status studenta – jego prawa i obowiązki.

Reasumując Sąd uznał żądanie powoda za zasadne w całości, stąd też w punkcie pierwszym wyroku na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z § 3 umowy z dnia 25 stycznia 2012 r. i art. 481 § 1 i 2 k.c. (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.), zasądził od pozwanego D. I. na rzecz powoda Wyższej Szkoły Administracji i (...) z siedzibą w G. kwotę 500,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 12 lutego 2013 r. do dnia zapłaty.

W pkt 2 wyroku Sąd na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakazał ściągnąć od pozwanego D. I. – jako strony przegrywającej proces - na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 22,50 zł tytułem nieuiszczonych kosztów postępowania, tj. ¾ części opłaty sądowej od pozwu zwróconej powodowi w związku z częściowym uprawomocnieniem się nakazu zapłaty z dnia 22 lipca 2014 r. wydanego w niniejszej sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Tusk-Kasiewicz
Data wytworzenia informacji: