Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 244/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-06-01

Sygn. akt: I 1 C 244/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Piotr Jędrzejewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Maja Żyrek

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2016 r. w Gdyni na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W.

przeciwko K. S.

o zapłatę

I.  Oddala powództwo.

II.  Kosztami procesu obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości.

UZASADNIENIE

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W., domagał się zasądzenia od K. S. kwoty 969,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu roszczenia powód wskazał, że jest następca prawnym (...) SA V. insurance (...) którą łączyła z pozwanym umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów na okres od 4 września 2012 r. do 3 września 2013 r., pozwany zaś nie uiścił składek tytułem tej umowy w określonym terminie.

Sąd Rejonowy w Lublin-Zachód w L. wydał w dniu 11 czerwca 2015 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, uwzględniający roszczenie w całości.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, iż przedmiotowy samochód tj. B. (...) został sprzedany w dniu 1 czerwca 2012 r. na rzecz T. M., zaś pozwany przestał być właścicielem i posiadaczem tego pojazdu.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany K. S. zawarł umowę ubezpieczenia samochodu marki B. (...) nr rej. (...) na okres od 3 września 2011 r. do dnia 3 września 2012 r. z (...) SA V. insurance (...). W dniu 1 czerwca 2012 r. pozwany sprzedał przedmiotowy pojazd za pośrednictwem autokomisu (...).

Pozwany o powyższym fakcie nie zawiadomił ubezpieczyciela. W dniu 5 czerwca 2012 r. pozwany wyrejestrował pojazd Urzędzie Miasta K.

Ubezpieczycie wystawił dokument pokrycia ubezpieczeniowego, którego podstawę stanowiło zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC na okres od 4 września 2012 r. do 3 września 2013 r.

/okoliczność bezsporna/

Sąd zważył, co następuje:

Ustalony powyżej stan faktyczny nie był pomiędzy stronami sporny. Znajduje on potwierdzenie w dowodach z dokumentów, które nie były kwestionowane przez strony oraz stanowiska pozwanego zajętego w sprzeciwie, dlatego Sąd uznał je za wiarygodne nie znajdując podstaw od ich kwestionowania.

Istotą sporu było natomiast to, czy istniały przesłanki do zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres od 4 września 2012 r. do 3 września 2013 r.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152), w przypadku gdy posiadacz pojazdu na później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na które umowa została zawarta nie powiadomi ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta na kolejne 12 miesięcy.

Jak wynika z treści art. 12 ust. 1 powyższej ustawy, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu. Jeśli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia (art. 813 § 3 k.c.). Składka ubezpieczeniowa może być opłacona z góry za cały okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo w ratach.

W przedmiotowej sprawie składka ubezpieczeniowa była płatna ratalnie.

Zdaniem pozwanego wobec faktu, iż pojazd został sprzedany to pomimo, iż pozwany nie poinformował o tym fakcie powoda, to w chwili w której umowa została uznana przez powoda za zawarta pozwany nie był właścicielem przedmiotowego pojazdu ani jego posiadaczem.

Odnosząc się do powyższego stanowiska pozwanego, koniecznym jest wskazanie treści przepisu art. 32 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w razie zbycia pojazdu mechanicznego, zbywca powinien powiadomić zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu i o danych osobowych nabywcy.

Zdaniem Sądu, pozwany w żadnej mierze nie dopełnił powyższego obowiązku, bowiem nie zawiadomił zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu oraz danych nabywcy, zgodnie z przepisanymi prawem wymogami. Ponadto, zgodnie z zasadą ciężaru dowodu, pozwany nie przedstawił dowodu w postaci zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu.

Jednakże okoliczność ta nie może być oceniana jako jedyna przesłanka do uznania, iż została zawarta umowa ubezpieczenia pojazdu na dalszy okres. R. legis tego przepisu to uniemożliwienie powstania takiej sytuacji, w której właściciel pojazdu nie będzie posiadał zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ruchu pojazdów. Jednakże w momencie w którym miało nastąpić przedłużenie umowy pozwany nie był już właścicielem pojazdu, co w świetle przejścia praw z polisy OC na nabywcę pojazdu przenosi kwestie odpowiedzialności za składki i zawarcia umowy na nabywcę pojazdu.

Wobec powyższego, sąd uznał, iż powód nie wykazał okoliczności, których skutkiem byłoby przedłużenie umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy z mocy ustawy. Z tego powodu nie sposób uznać, że pozwany, jako były właściciel pojazdu, stał się stroną takiej umowy i dotyczył go obowiązek zapłaty składki, o którym mowa w art. 805 § 1 kc.

Wobec powyższego, sąd orzekł jak punkcie I wyroku.

O kosztach orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności strony za wynik procesu, wyrażoną w art. 98 § 1 kpc. Wobec oddalenia powództwa w całości, powód jako strona przegrywająca proces zobowiązany był do uiszczenia kosztów procesu. Koszty te zostały w poniesione przez powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Jędrzejewski
Data wytworzenia informacji: