Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 34/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-08-10

Sygn. akt: I 1 C 34/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 sierpnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Piotr Jędrzejewski

Protokolant:

Maja Żyrek

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2016 r. w Gdyni na rozprawie

sprawy z powództwa R. G.

przeciwko R. M.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego R. M. na rzecz powoda R. G. kwotę 311,19 zł (trzysta jedenaście złotych dziewiętnaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 9 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty.

2.  Oddala powództwo w pozostałej części.

3.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami procesu.

UZASADNIENIE

Powód R. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. M. kwoty 3.690 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 11 listopada 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwany zlecił powodowi usługi pośrednictwa w najmie lokalu użytkowego w G. przy ul. (...). Z ta usługę miał zapłacić wynagrodzenie w wysokości miesięcznego czynszu umownego powiększonego na należny podatek VAT. Mimo zawarcia umowy najmu lokalu z R. W. w której ustalono czynsz na 3.000 zł do tej pory pozwany nie dokonał zapłaty wynagrodzenia.

Na rozprawie w dniu 23 marca 2016 r. pozwany R. M. zaprzeczył, aby zawarł umowę na najem lokalu przy ul. (...), natomiast potwierdził, iż umowę taką zawarła jego żona S. M. i wobec powyższego uznaje powództwo do kwoty 253 zł, gdyż za taką kwotę zostało wynajęte biuro przez jego żonę w nieruchomości przy ul. (...). Jednocześnie zaprzeczył by wysokość czynszu wynosiła 3.000 zł i wskazał, iż informował powoda o wysokości wynagrodzenia, które mu przysługuje, jednakże powód domagał się kwoty jak w pozwie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 października 2014 r. powód R. G. prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z pozwanym R. M. zawarli umowę pośrednictwa w ramach której pozwany zlecił usługę polegającą na poszukiwaniu wynajmującego na warsztat lokalu użytkowy w G. przy ul. (...). Strony umówiły się że za te czynności powód otrzyma wynagrodzenie w wysokości 100% miesięcznego czynszu. Płatność miała nastąpić po podpisaniu umowy wynajmu. W umowie przywidziano również, iż zamawiający, jego bliscy oraz osoby pozostające w zależności służbowej nie mogą pominąć pośrednika przy zawieraniu umowy pod rygorem konieczności zapłacenia odszkodowania w wysokości wynagrodzenia pośrednika.

niesporne dowód: umowa pośrednictwa k. 22

W dniu 8 lutego 2014 r. pomiędzy (...) Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w G. przy ul. (...) S. M. została zawarta umowa najmu pawilonu znajdującego się magazynie nr 1 położonego na nieruchomości znajdującej się przy ul. (...) z przeznaczeniem na biuro, za kwotę 253 zł płatną miesięcznie. Umowę zawarto na czas nieokreślony.

dowód: umowa najmu k. 29-30, zeznania świadka R. W. i pozwanego R. M.

Sąd zważył, co następuje:

Przy ustalaniu stanu faktycznego Sąd oparł się na dowodach z w/w dokumentów przedłożonych przez strony w toku postępowania, a także na podstawie zeznań świadka R. W. oraz zeznań pozwanego. Dowody te w powyższym zakresie zostały uznane przez Sąd za wiarygodne.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie jedynie w części.

Kwestią sporną w niniejszej sprawie było to, czy strona pozwana winna uiścić powodowi żądną kwotę tytułem wynagrodzenie za wykonanie usługi pośrednictwa polegającej na doprowadzenia do zawarcia umowy najmu w nieruchomości na ul. (...) i jaka wysokość tego wynagrodzenia powinna zostać zapłacona.

Pozwany nie kwestionował zasady swojej odpowiedzialności , przyznał, iż umowa została zawarta przez jego żonę i zgodnie z umowa wynagrodzenie należy się powodowi, jednakże kwestionował wysokość żądanej kwoty.

W ocenie Sądu należy wskazać, że powód nie wykazał w sposób wystarczający, iż żądana kwota w wysokości jak wskazana w pozwie mu się należy. Pozwany przedłożył umowę, z której wynikało, iż wysokość czynszu wynosi 253 zł oraz zeznał, iż taka kwota jest płacona przez jego żonę. Okoliczności te również potwierdził słuchany w charakterze świadka R. W., który działał w imieniu wynajmującego jako komplementariusz Spółki. Zeznał, iż faktycznie taka umowa została zawarta i taki czynsz jest płacony.

Strona powodowa na poparcie swoich roszczeń nie przedłożyła dowodów, które mogłyby potwierdzać, iż okoliczności wykazana przez stronę pozwaną nie polegają na prawdzie. Samo przekonanie powoda o wysokości czynszu w kwocie 3.000 zł wynikające, ze znajomości rynku, domniemywania powiązań łączących działalności gospodarcze pozwanego i jego żony oraz okoliczności, iż Spółka (...) zapłaciła powodowi prowizję w kwocie 3.000 zł nie można wysnuć logicznych wniosków, iż żądanie powoda zostało uwodnione.

W ocenie Sądu powód w żaden sposób nie wykazał, aby przysługiwało mu wobec pozwanego roszczenie o wysokości jak wskazanej w pozwie.

Mając na uwadze jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego, a mianowicie obowiązku udowadniania faktów i twierdzeń przez stronę wywodzącą z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., Sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów, czego powód nie uczynił. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

W tym stanie sprawy Sąd działając na mocy art 6 k.c. a contrario, stwierdzając niezasadność powództwa ponad kwotę 253 zł wraz z 23% podatkiem VAT, oddalił powództwo jak w pkt II sentencji wyroku.

W punkcie I wyroku Sąd Zasądził kwotę 311,19 zł stanowiącą kwotę 253 zł powiększona o podatek Vat i zasądził odsetki z opóźnienie w zapłacie od dnia 9 grudnia 2014 r., tj. od dnia następnego od dnia zawarcia umowy najmu.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. i art. 108 § 1 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Powód wygrał niniejsze postępowanie niemalże w całości, a zatem Sąd odstąpił od obciążania pozwanego kosztami procesu w tej nieznacznej wcześni w jakiej przegrał, w pozostałej zaś części kosztami procesu obciążył powoda.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w kontrolce uzasadnień,

2.  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć zgodnie z wnioskiem,

3.  akta przedłożyć z wpływem lub za 21 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Jędrzejewski
Data wytworzenia informacji: