Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 108/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-05-24

Sygn. akt: I C 108/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Żelewska

Protokolant:

protokolant Agnieszka Bronk-Marwicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. w G.

sprawy z powództwa D. R. (1)

przeciwko (...) Bank S.A. w W.

o zwolnienie spod egzekucji

I.  zwalnia spod egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni J. B. pod sygnaturą KM 3044/14 następujące ruchomości:

a)  stół koloru ciemnobrązowego,

b)  4 krzesła koloru ciemnobrązowego,

c)  komodę koloru ciemnobrązowego,

d)  lodówkę BEKO,

e)  pralkę Samsung model (...),

f)  telewizor P. (...),

objęte protokołem zajęcia z dnia 30 października 2015r. pod pkt. 2-7

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od powódki D. R. (1) na rzecz pozwanego (...) Bank SA w W. kwotę 46,52 zł (czterdzieści sześć złotych 52/100) tytułem kosztów procesu;

IV.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 108/16

UZASADNIENIE

Powódka D. R. (1) w pozwie przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w W. domagała się zwolnienia spod egzekucji stołu, krzesła i komody koloru ciemnobrązowego, lodówki B., pralki Samsung (...) oraz dwóch telewizorów marki T. (...) i marki P. (...), zajętych przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni J. B. w sprawie Km 3044/14 w dniu 30 października 2015r.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że w toku postepowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko jej mężowi D. R. (2) komornik sądowy zajął powyżej wymienione ruchomości stanowiące jej własność, a znajdujące się w mieszkaniu przy ul. (...) w G., w którym powódka wraz z mężem wspólnie zamieszkuje. Powódka dodała przy tym, iż posiada rozdzielność majątkową a powyższe przedmioty stanowią wyłączną jej własność i majątek odrębny od majątku dłużnika.

(pozew k. 4 – 5)

W odpowiedzi na pozew pozwany uznał powództwo i wniósł o przyznanie mu kosztów postepowania w niniejszej sprawie w oparciu o art. 101 k.p.c. W ocenie pozwanego nie dał on bowiem powodu do wytoczenia niniejszego powództwa, albowiem powódka przed skierowaniem sprawy do sądu nie podjęła próby polubownego zakończenia sporu, zaś on przy pierwszej czynności uznał powództwo.

(odpowiedź na pozew k. 31)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 października 2015r. w toku postępowaniu egzekucyjnego o sygn. Km 3044/14 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni J. B. z wniosku pozwanego (...) Bank S.A. w W. przeciwko dłużnikowi D. R. (2), w lokalu mieszkalnym przy ul. (...) zostały zajęte następujące ruchomości:

-

telewizor T. model (...),

-

stół koloru ciemnobrązowego,

-

krzesło koloru ciemnobrązowego,

-

komoda koloru brązowego (4 drzwi plus 2 szuflady),

-

lodówka B. koloru srebrnego,

-

pralka Samsung model (...)

-

telewizor P. model TX- (...)

(okoliczność bezsporna: protokół zajęcia k. 6)

Powódka oraz dłużnik D. R. (2) od dnia 29 grudnia 2014r. pozostają w rozdzielności majątkowej małżeńskiej i wspólnie zamieszkują we wskazanym powyżej lokalu mieszkalnym. Powyższe ruchomości stanowią wyłączną własność powódki.

(okoliczność bezsporna: umowa k. 8 – 9, oświadczenie k. 10, potwierdzenie zakupu k. 12, rachunek k. 13)

Komornik w toku egzekucji tj. w dniu 18 stycznia 2016r. sprzedał w drodze licytacji ruchomość w postaci telewizora T. model (...).

(dowód: protokół sprzedaży k. 59 akt komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni J. B. Km 3044/14)

Sąd zważył, co następuje:

Powyższych ustaleń sąd dokonał na podstawie dokumentów przedłożonych przez strony do akt niniejszej sprawy a także zawartych w aktach komorniczych komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni J. B. o sygn. akt Km 3044/14, które nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności i wiarygodności.

W niniejszej sprawie powódka domagała się zwolnienia spod egzekucji wszystkich opisanych w pozwie ruchomości wskazując, iż stanowią one jej wyłączną własność. Pozwany natomiast w odpowiedzi na pozew uznał powództwo przyznając, iż sporne przedmioty stanowią własność powódki. Mając powyższe na względzie powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Sąd wziął jednak pod uwagę, iż jak wynika z załączonych akt egzekucyjnych komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni J. B. o sygn. akt Km 3044/14 telewizor marki T. model (...) został sprzedany przez komornika w dniu 18 stycznia 2016r. w drodze licytacji. Z tych też względów brak jest podstaw do zwolnienia przedmiotowej ruchomości spod egzekucji, skoro została ona zbyta w toku egzekucji i stała się własnością osoby trzeciej. W konsekwencji sąd uwzględnił żądnie pozwu w zakresie zwolnienia spod egzekucji wskazanych szczegółowo w pozwie ruchomości z wyjątkiem telewizora marki T. model (...), o czym orzekł jak w punkcie I i II wyroku na podstawie art. 841 § 1 k.p.c.

Z uwagi na fakt, iż pozwany uznał powództwo sąd w punkcie IV wyroku na podstawie art. 333 § 1 pkt. 2 k.p.c. nadał wyrokowi w zakresie punktu I rygor natychmiastowej wykonalności.

O kosztach sąd orzekł w punkcie III wyroku na podstawie art. 101 k.p.c. i obciążył nimi powódkę, albowiem jak trafnie wskazał pozwany nie dał on powodu do wytoczenia niniejszego powództwa, gdyż powódka przed procesem nie wystąpiła do niego z wnioskiem o zwolnienie zajętych rzeczy spod egzekucji. Ponadto uznał on żądanie pozwu przy pierwszej czynności tj. w odpowiedzi na pozew. Z tych też względów sąd uznał, iż zachodzą pełne podstawy do zastosowania w niniejszej sprawie art. 101 k.p.c. Mając zaś na uwadze, iż koszty jakie poniósł pozwany wyniosły 46,52 zł sąd w punkcie III wyroku zasądził przedmiotową kwotę od powódki na rzecz pozwanego. Pozwany poniósł bowiem jedynie koszty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz koszty notarialnego poświadczenia pełnomocnictwa i odpisu KRS.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Żelewska
Data wytworzenia informacji: