Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 1249/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-05-17

Sygn. akt: I 1 C 1249/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Piotr Jędrzejewski

Protokolant:

protokolant Dorota Stankiewicz

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017 r. w Gdyni na rozprawie

sprawy z powództwa (...) (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K.

przeciwko E. Z.

o zapłatę

I.  Oddala powództwo.

II.  Kosztami procesu obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości.

UZASADNIENIE

Powód H. (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko E. Z. o zapłatę kwoty 1.003,08 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

(pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym – k. 3-4)

W dniu 7 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 711029/16, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – k. 4v.-5)

Postanowieniem z dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy wydanego w sprawie nakazu zapłaty w całości oraz przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni.

(postanowienie – k. 10)

Po wpłynięciu sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni powód H. (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. usunął braki formalne pozwu w trybie art. 505 37 § 1 k.p.c. i wniósł o zasądzenie od pozwanej E. Z. kwoty 1.003,08 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu wskazując, że na podstawie umowy cesji przejął od V. Bank (...) (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce prawa do wierzytelności wobec pozwanej z tytułu umowy kredytowej. Powód wskazał, że dochodzi od pozwanej zapłaty kwoty 936,07 zł tytułem zaległego kapitału i 67,01 zł tytułem sumy odsetek umownych naliczonych do dnia wytoczenia powództwa.

Pozwana w sprzeciwie od nakazu w postępowaniu upominawczym wniosła o oddalenie powództwa kwestionując roszczenie co do zasady i co do wysokości. NA rozprawie w dniu 17 maja 2017 r. podtrzymała swoje stanowisko i wskazała, iż dochodzenie od niej zapłaty jest niezasadne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14 czerwca 2013 r. pomiędzy V. Bank (...) ( (...) z ograniczona odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w W. działającą przez pośrednika kredytowego Biuro (...) T. G. w G. a E. Z. została zawarta na okres 1 roku umowa o udzielenie kredytu odnawialnego w kwocie 1.100 zł.

dowód: umowa k. 27

Kancelaria (...) z o.o. we W. sporządziła w dniu 15 czerwca 2015 r. pismo zatytułowane „wezwanie do zapłaty” którym zawarła informację, iż w wyniku zawartej umowy przelewu wierzytelności wierzytelność E. Z. w V. Bank (...) została przeniesiona na rzecz powoda.

dowód: pismo – k. 41

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w całości na podstawie w/w dowodów z dokumentów przedłożonych przez strony w toku postępowania.

Spór w niniejszej sprawie przede wszystkim sprowadzał się do ustalenia czy powód posiada legitymację czynna do występowania z żądaniem zapłaty od pozwanej oraz czy kwoty żądane od pozwanej są zasadne i zostały udowodnione przez powoda.

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Odnosząc się do kwestii spornej, należy wskazać, że celem procesu cywilnego jest urzeczywistnienie normy prawnej obowiązującej w stosunkach cywilnoprawnych. Żeby to urzeczywistnienie w konkretnym przypadku mogło nastąpić, w procesie cywilnym muszą brać udział - jako strony - te podmioty, wobec których zgodnie z prawem materialnym ma być zrealizowana odpowiednia norma prawna. Nie budzi wątpliwości, że tylko ze stosunku prawnego określonego przez prawo materialne płynie uprawnienie konkretnego podmiotu do występowania z konkretnym roszczeniem przeciwko innemu konkretnemu podmiotowi. To szczególne uprawnienie, oceniane z punktu widzenia prawa materialnego, nazywane jest legitymacją procesową. Jeśli zostanie wykazane, że strony są związane prawnomaterialnie z przedmiotem procesu, którym jest roszczenie procesowe, to zostanie wykazana legitymacja procesowa powoda (czynna) i pozwanego (bierna). W przeciwnym razie brak będzie legitymacji procesowej, czy to powoda, czy też pozwanego albo też obu stron. Wprawdzie treść legitymacji powoda i legitymacji pozwanego jest inna, gdyż powód jest uprawniony, a pozwany jest zobowiązany, ale obie legitymacje zbiegają się do tego samego przedmiotu, który właśnie jest przedmiotem rozpoznania i rozstrzygnięcia sądu.

Wobec tego, że legitymacja procesowa stanowi przesłankę materialnoprawną, sąd dokonuje oceny w zakresie jej istnienia w chwili orzekania co do istoty sprawy, tj. w chwili wyrokowania. Brak legitymacji czynnej, jak i biernej prowadzi zaś do wydania wyroku oddalającego powództwo. Powód twierdził, iż jego legitymacja czynna wynika z tego, iż na podstawie umowy przelewu wierzytelności stał się on wierzycielem. W ocenie Sądu powód w żaden sposób nie wykazał by nabył wierzytelność, zasądzenia której się domaga. Z przedstawionego przez powoda wydruku pisma Kancelaria (...) Spółka z o.o. we W. zawiadamiającego o przelewie wierzytelności pozwaną nie można wywieść legitymacji powoda, ani uznać, iż wykazał w ten sposób, iż wierzytelność została na niego przelana. Sam fakt zawiadomienia pozwanej o przelewie przez kancelarię prawną o przelewie wierzytelności między wskazanymi w piśmie podmiotami nie przesądza o tym, iż została wykazana legitymacja czynna powoda.

Strona powodowa poza sformułowaniem żądania nie załączyła do pozwu żadnych wiarygodnych dowodów, które mogłyby potwierdzić jej żądanie. Do pozwu dołączono umowę zawartą między pozwaną a V. Bank (...). Powód nie wskazał jednakże sposobu wyliczenia wysokości należności dochodzonej w pozwie oraz daty jej wymagalności.

Zważyć należy, iż zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą rozkładu ciężaru dowodu – o której strony powodowej reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika Sąd nie miał obowiązku pouczać – strona, która z danego faktu wywodzi skutki prawne, obowiązana jest fakt ów wykazać. Stosownie bowiem do treści art. 6 k.c. „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Ponadto, zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności, to strony mają dążyć do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, a w razie nieuzasadnionej bierności strona naraża się na sankcję w postaci przegrania procesu.

Mając na uwadze powyższe, Sąd oddalił powództwo jak w pkt I wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. i art. 108 § 1 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wyniki procesu. Powódka przegrała niniejsze postępowanie w całości, a zatem Sąd w pkt II wyroku obciążył powódkę kosztami procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Jędrzejewski
Data wytworzenia informacji: