Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 216/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni z 2019-04-10

Sygn. akt: I 1 C 216/19 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: protokolant Aleksandra Miksza

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą we W.

przeciwko G. B.

o zapłatę

I zasądza od pozwanej G. B. na rzecz powoda S. C. Bank (...) Akcyjna z siedzibą we W. kwotę 14578, 43 zł (czternaście tysięcy piećset siedemdziesiąt osiem 43/100 złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 1576, 08 zł od dnia 25.9.2018r. do dnia zapłaty i z umownymi odsetkami od wkwoty 13002, 35 zł w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie od dnia 24.9.2018r. do dnia zapłaty ;

II zasądzoną w p-kcie I kwotę rozkłada na 41 rat po 350 zł i 42-ą w wysokości 228, 43 zł, płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca ,poczynając od uprawomocnienia sie wyroku, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat;

III kosztami postępowania w kwocie 183,00 złote nie obciąża pozwanego.

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W. - wniósł pozew przeciwko G. B. o zasądzenie kwoty 14578, 43 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 1576, 08 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz z umownymi od kwoty 13002, 35 zł od dnia 24 września 2018 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż na podstawie wystawionego przez siebie wyciągu z ksiąg bankowych, posiada wymagalną wierzytelność wobec pozwanego z tytułu umowy kredytu , wynoszącą na dzień sporządzenia wyciągu, kwotę dochodzoną niniejszym pozwem. Jak wynika z uzasadnienia pozwu, wezwania do spłaty zadłużenia, kierowane na adres pozwanego, nie przyniosły efektu w postaci spłaty zadłużenia. Na żądana kwotę składa się : kapitał 13002, 35 zł, odsetki – skapitalizowane w wysokości 1576, 08 zł.

( pozew, k. 2-6 )

W dniu 13.11.2018r Sąd Rejonowy w Lublin –Zachód w L. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodny z żądaniem pozwu

( nakaz zapłaty w sprawie VI Nc-e (...),k. 5v)

Pozwany, G. B., złożył sprzeciw od w/w nakazu zapłaty i odpowiedź na pozew i wniósł o uwzględnienie jego i rodziny sytuacji majątkowej i zdrowotnej, rozłożenie na raty powstałego zadłużenia

( sprzeciw ,k .7v-8)

W dniu 7.12.2018r Sąd Rejonowy w Lublin –Zachód w L. przekazał sprawę wg właściwości do Sądu Rejonowego w Gdyni

( postanowienie, k. 19v)

Powód (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie od pozwanego zgodnie z żądaniem pozwu i oddalenie wniosku pozwanego o rozłożenie na raty, podtrzymując uzasadnienie żądania pozwu

(pismo procesowe – k. 23,pozew, k. 25-29)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W dniu 13.7.2016 roku (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W. zawarł z G. B. umowę o kredyt gotówkowy nr (...) na kwotę 16090, 10 zł . Pozwany zobowiązał się do spłaty w czasie 2-u lat w 60-u miesięcznych ratach kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi w wysokości 9,99 % w stosunku rocznym oraz prowizją w wysokości 2090,10 zł- łącznie 20490,26 zł, płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca po 341, 51 zł / ostatnia wyrównująca 341, 17 zł /.

W okresie obowiązywania umowy G. B. doprowadziła do powstania zaległości z tytułu zaciągniętego kredytu, co spowodowało wypowiedzenie umowy kredytu ze skutkiem w dniu 8.5.2018r z zachowaniem 30-o dniowego okresu wypowiedzenia. Na wymagalna kwotę zadłużenia składają się: kapitał 13002,35zł, odsetki – skapitalizowane w wysokości 1576, 08 zł.

dowód: umowa o kredyt k. 30-33, tabela opłat, k. 34 ,

Wypowiedzenie wraz z wezwaniem do zapłaty zadłużenia, , kierowane na adres G. B. nie spowodowało zapłaty zadłużenia .

n iesporne,

G. B. zarabia 3800 zł ,nie ma na utrzymaniu nikogo; ma problemy ze zdrowiem; choruje przewlekle i wydaje miesięcznie na leki ok. 200 zł, nadto mieszkanie komunalne-500 zł, obciążenia stałe miesięcznie-300 zł, 1100 zł – rata miesięcznie do (...), w S. C. Banku ma 19 tyś. zł kredytu, pożyczkę pracowniczą spłaca po 250 zł miesięcznie.

dowód: dokumentacja medyczna ,k.10-14v , zaświadczenie z pracy, k. 9-9v,informacja z (...),k.8v, zawiadomienie ,k. 15v,wezwanie,k. 15, wypowiedzenie pożyczki, k. 16

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów przedłożonych przez strony w toku postępowania. Dowody uznane zostały za wiarygodne w całości, albowiem nie budzą one zastrzeżeń, co do autentyczności i prawdziwości twierdzeń w nich zawartych, tym bardziej, że żadna ze stron, nie negowała ich mocy dowodowej.

W niniejszej sprawie bezspornym było, iż na podstawie umowy, zestawień bankowych powoda, zadłużenie pozwanego z tytułu zawartej w dniu 13.7.2016 umowy o kredyt, stanowi kwotę 14578, 43 zł. Na podstawie powyższych dokumentów, powodowi należne są również ustawowe odsetki od kwoty 1576, 08 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz z umowne od kwoty 13002, 35 zł od dnia 24 września 2018 r. do dnia zapłaty odsetki umowne –maksymalne za opóźnienie.

Stan faktyczny niniejszej sprawy był w zasadzie niesporny, albowiem pozwany przyznał fakty wskazane w pozwie; pozwany, powołując się jedynie na trudną sytuację materialną i zdrowotną, w jakiej się znalazł, wniósł o rozłożenie należności na raty.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Jak stanowi art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.02.72.665) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Zgodnie natomiast z treścią przepisu art. 76 powyższej ustawy, zasady oprocentowania kredytu określa umowa kredytu.

W niniejszej sprawie, zgodnie z postanowieniami zawartej przez strony umowy o kredyt, spłata następować miała poprzez dokonywanie spłat w miesięcznych ratach przez dwa lata tj. do 2019 r. Brak wymaganej spłaty stanowił podstawę rozpoczęcia dochodzenia całości zaległego zadłużenia oraz naliczania opłat za obsługę nieterminowej płatności, zgodnie z tabelą opłat i prowizji oraz wypowiedzenia umowy przed terminem jej zakończenia, co też uczynił, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 8 maja 2018 roku.

W niniejszej sprawie pozwany nie kwestionował zarówno tego, że korzystał z przyznanego mu kredytu, jak też tego, iż w związku z trudną sytuacją finansową , spłata zadłużenia nie była regularna i nie następowała w pełnych wysokościach wynikających ze wskazań salda zadłużenia zgodnie z harmonogramem spłat .

W tym miejscu należy wskazać, iż w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie Sąd nie dopatrzył się , by obciążenie pozwanego opłatami za czynności podejmowane przez stronę powodową nie znajdowało uzasadnienia, albowiem, z łączącej strony umowy te opłaty i ich wysokość wynikają.

Koszty podejmowania takich czynności, podobnie jak odsetki mogły obciążać pozwanego, a co więcej powstanie tych kosztów było konsekwencją działań samego pozwanego, który wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi zaprzestał dokonywania regularnych spłat rat.

Mając na względzie powyższe ,Sąd uwzględniając powództwo, orzekł jak w punkcie I wyroku, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 128 ze zmianami) Sąd zasądził kwotę 14578, 43 złote, czemu dał wyraz w punkcie I wyroku.

Zgodnie z treścią art. 320 k.p.c. w szczególnie uzasadnionych wypadkach Sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Niniejszy przepis zezwala więc Sądowi na dokonanie modyfikacji sposobu spełnienia zasądzonego świadczenia poprzez ustalenie rat spłaty, dając możliwość orzekania o sposobie spełnienia świadczenia w sposób bardziej dogodny dla zobowiązanego, aniżeli wynikałoby to z regulacji prawa materialnego. Nie ulega wątpliwości, iż skorzystanie z tego uprawnienia możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i Sąd powinien korzystać z tego uprawnienia wyjątkowo i ze szczególną ostrożnością. Za szczególnie uzasadnione uznać należy sytuacje, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny, czy zdrowotny spełnienie zasądzonego świadczenia byłoby dla pozwanego niemożliwe do wykonania lub w każdym razie bardzo utrudnione; jednakże przy równoczesnym wzięciu pod uwagę sytuacji finansowej i interesów wierzyciela. Z uwagi bowiem na fakt, że rozłożenie na raty zasądzonego świadczenia wiąże się z określoną zmianą wysokości zobowiązania (zmniejsza je w zakresie odsetkowym), rozważając zastosowanie przepisu art. 320 k.p.c. nie można kierować się jedynie sytuacją materialną dłużnika, ale należy brać pod uwagę także interes wierzyciela, bowiem rozłożenie na raty należności powoduje, że wierzycielowi nie przysługują odsetki od świadczeń ratalnych za okres pomiędzy wydaniem wyroku a datą płatności poszczególnych rat (tak Sąd Najwyższy w uchwale 7 Sędziów z dnia 22 września 1970 roku, sygn. akt III PZP 11/70, OSNCP 1971/4/61). Przy czym jednolicie przyjmuje się w orzecznictwie, że rozłożenie na raty może mieć miejsce tylko wtedy, gdy w sprawie zostanie wykazane, że pozwany będzie w stanie realizować spłatę w ratach, że będzie dysponować środkami dla wykonania tak zmodyfikowanego obowiązku.

Pozwany wskazał, iż jedynym źródłem jego dochodu jest umowa o pracę i zarobki w wysokości 3800 złotych netto. Pozwany wskazał również, iż ma kłopoty zdrowotne i wymaga opieki medycznej zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Choroba pozwanego jest przewlekła i wymaga regularnego leczenia. Pozwany ma inne zobowiązania finansowe w innych instytucjach kredytowych i z tego tytułu zaległości. Sąd w tym składzie prowadził też sprawę I 1 C 3445/18 z przeciwko pozwanej, w której tez pozwana powołała podobne okoliczności i je wykazała dowodami, więc z urzędu znana jest sytuacja pozwanej.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie wniosek pozwanego o rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty zasługiwał na uwzględnienie, zwłaszcza, że powód też w umowie o kredyt ustalił ratalne spłacanie długu. Z uwagi na dochody osiągane przez pozwanego i problemy zdrowotne , a także sytuacje rodzinną, można przyjąć, iż zachodzą owe szczególne okoliczności, o jakich mowa w treści art. 320 k.p.c. ,albowiem, wierzyciel otrzyma ratami dochodzoną należność, a pozwany nie popadnie w dalsze obciążenia, których nie będzie w stanie płacić.

Wobec treści art. 481 § 1 i 2 k.c. stanowiącego, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, natomiast jeżeli stopa odsetek nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe, przy czym gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Zgodnie z art. 482 § 1 k.p.c. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek od dłużnej sumy, w zakresie żądanych odsetek umownych i ustawowych liczonych od poszczególnych kwot za okres od dnia następującego po dniu ich wymagalności do dnia zapłaty, powództwo jest w pełni uzasadnione.

O kosztach procesu w pkt III sentencji wyroku Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 kpc i art. 108 kpc w zw. z § 6 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, nie obciążając pozwanego kosztami procesu w całości z tych samych powodów, co rozłożono należność pozwanej na raty, Sąd uznał więc, iż w niniejszej sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa w treści przepisu art. 102 k.p.c., w szczególności Sąd w wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji finansowej pozwanego, znalazł uzasadnienie dla skorzystania z dobrodziejstwa określonego we wskazanym wyżej przepisie; sytuacja majątkowa pozwanego i zdrowotna nie jest dobra, bo przejściowo stracił pracę i choruje-musi się leczyć, co nie ułatwi znalezienia nowej pracy, ale poczuwa się do wyrównania tych długów, tyle, że w ratach dogodnych ze względu na sytuację majątkową. W tej sytuacji obciążanie go jeszcze kosztami procesu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Na koszty tej sprawy składa się opłata od pozwu-183 zł .

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w kontrolce uzasadnień,

2.  odpis uzasadnienia doręczyć wnioskodawcy,

3.  akta przedłożyć z wpływem lub za 21 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: