Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 844/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2015-10-08

Sygn. akt: I C 844/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

G., dnia 8 października 2015r

Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny

Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowicka - Midziak

Protokolant: Damian Wawrzyniak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2015r

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) Sp z o. o. w upadłości układowej z siedzibą w G.

przeciwko Z. Ł.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego Z. Ł. na rzecz powoda Przedsiębiorstwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. w upadłości układowej kwotę 6 403,87 zł. ( sześć tysięcy czterysta trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2015r do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanego Z. Ł. na rzecz powoda Przedsiębiorstwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej z siedzibą w G. kwotę 1346 zł. (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 844/15

UZASADNIENIE

Powód Przedsiębiorstwo (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. w pozwie z dnia 23 maja 2005r. domagał się zapłaty od pozwanego Z. Ł. kwoty 6.403,87 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwany jest członkiem zarządu (...) PL (...)” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G., zaś powód wierzycielem tej spółki w stosunku do której egzekucja okazała się bezskuteczna. Zgodnie zatem z art. 299 k.s.h. pozwany odpowiada za zobowiązania tejże spółki. Powód wyjaśnił przy tym, iż na kwotę żądania składają się należności stwierdzone prawomocnymi nakazami zapłaty Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 30.05.2001r., 16.11.2001r. i 30.05.2001r. wraz z odsetkami naliczonymi do dnia wniesienia pozwu oraz koszty procesu i koszty egzekucyjne.

(pozew k. 2 – 3).

Nakazem zapłaty z dnia 20 czerwca 2005r. Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie I Nc 703/05 orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz k. 18)

W sprzeciwie od powyższego nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa, kwestionując istnienie zobowiązania jak też autentyczność i wiarygodność przedstawionych przez powoda dowodów. W ocenie pozwanego, powód nie udowodnił swojego roszczenia zarówno co do zasady jak i co do wysokości. Ponadto zarzucił, że roszczenie jest przedawnione, a powód błędnie naliczył odsetki i terminy ich wymagalności. Ponadto, w ocenie pozwanego, zobowiązanie objęte powyższym nakazem zapłaty jest nieważne z uwagi na fakt, że zostało zaciągnięte bez zgody i wiedzy małżonki pozwanego.

(sprzeciw k. 36 - 37)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w Gdyni wydał przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. następujące tytuły wykonawcze:

- nakaz zapłaty z dnia 16 listopada 2001r. wydany w postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. akt VI Ng 4896/01 zasądzający od w/w spółki na rzecz powoda Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w G. (obecnie (...) sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w G.) kwotę 679,24 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 kwietnia 2000r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w kwocie 175 zł, zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 24 stycznia 2002r.,

- nakaz zapłaty z dnia 30 maja 2001r. wydany w postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. akt VI Ng 1077/01 zasądzający od w/w spółki na rzecz powoda kwotę 1817,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 kwietnia 2000r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w kwocie 546,40 zł, zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 18 lipca 2001r.,

- nakaz zapłaty z dnia 30 maja 2001r. wydany w postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. akt VI Ng 1079/01 zasądzający od w/w spółki na rzecz powoda kwotę 193,61 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 kwietnia 2000r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w kwocie 175 zł, zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 20 września 2001r.,

(dowód: nakazy zapłaty k. 10 - 12)

Powód w oparciu o powyższe tytuły wykonawcze złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko (...) Sp. z o.o. w G., które postanowieniem z dnia 17 lutego 2004r. sygn. akt II KM 305/02 zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Ponadto komornik ustalił koszty tego postępowania na kwotę 114 zł

(dowód: postanowienie k. 13)

Prezesem zarządu spółki (...) Sp. z o.o. w G. jest pozwany Z. Ł.. Od około 2001r. - 2002r. spółka nie prowadzi działalności.

(okoliczności bezsporne: KRS k. 7 - 9, zeznania pozwanego płyta k. 129 - 00:08:39 – 00:16:40)

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przedłożonych przez powoda dokumentów, które nie budzą wątpliwości Sądu co do ich autentyczności i wiarygodności. Pozwany co prawda zakwestionował przedmiotowe dokumenty, jednak zostały one poświadczone za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika. Nadto należy zaznaczyć, iż są to dokumenty wydane przez uprawnione organy, a zatem w ocenie Sądu nie zachodzą żadne wątpliwości co do ich istnienia i treści. Sąd uznał również za wiarygodne zeznania pozwanego, choć nie pamiętał on żadnych szczegółów odnośnie działalności spółki, jej sytuacji finansowej oraz ewentualnie zgłoszonych wniosków o upadłość.

Natomiast wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka M. Ł. – żony powoda na okoliczność braku wiedzy i zgody na zaciągniecie zobowiązania przez pozwanego, będącego przedmiotem niniejszej sprawy, Sąd na podstawie art. 227 k.p.c. oddalił, albowiem kwestia wyrażenia zgody przez małżonkę czy jej brak nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia i istnienia obowiązku zapłaty. Powód w niniejszej sprawie dochodzi bowiem zapłaty od pozwanego jako prezesa zarządu spółki (...) Sp. z o.o. w G. należności przysługujących mu względem w/w spółki z uwagi, iż egzekucja przeciwko niej okazała się bezskuteczna. Powództwo zostało zatem oparte na art. 299 § 1 k.s.h. zgodnie z którym jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. W związku z powyższym odpowiedzialność ta nie ma żadnego związku z ustrojem majątkowym małżeńskim, ani w ogóle z pozostawaniem pozwanego w związku małżeńskim.

W niniejszej sprawie bezspornym było, iż pozwany był i jest nadal członkiem zarządu spółki (...) Sp. z o.o. w G., co wynika zarówno z zeznań pozwanego jak i załączonego odpisu KRS spółki. Ponadto biorąc pod uwagę przedłożone przez powoda dokumenty w postaci prawomocnych orzeczeń Sądu oraz postanowienia komornika o umorzeniu postępowania, w ocenie Sądu powód wykazał ponad wszelką wątpliwość, iż spółka (...) Sp. z o.o. była dłużnikiem powoda jak również, że zobowiązania stwierdzone prawomocnymi nakazami zapłaty nie zostały zaspokojone przez tą spółkę, gdyż egzekucja przeciwko niej okazała się bezskuteczna. Z tych też względów zdaniem Sądu powód wykazał przesłanki określone w art. 299 k.s.h., a tym samym, że pozwany odpowiada za zobowiązania spółki (...) Sp. z o.o. w G.. Zaznaczyć bowiem należy, iż Sąd nie jest uprawniony ani upoważniony do badania czy istnieje wierzytelność powodowej spółki wobec stwierdzenia tego w prawomocnych orzeczeniach Sądu.

W tym miejscu wskazać należy, że pozwany w celu zwolnienia się z obowiązku zapłaty w niniejszej sprawie, zobowiązany był zgodnie z art. 299 § 2 k.s.h. wykazać, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że nie zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie wszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie wszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Pozwany jednak nie wykazał ani nawet nie wskazał, by zachodziła jedna z powyższych przesłanek skutkujących zwolnieniem od odpowiedzialności za zobowiązania spółki (...) Sp. z o.o. Wręcz przeciwnie jak wynika z okoliczności sprawy, w tym odpisu KRS spółka ta nadal jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, a jej prezesem pozostaje pozwany. Nadto brak jest jakichkolwiek adnotacji o zgłoszonych wnioskach o upadłość, jak również pozwany nie wskazywał, aby takie postępowanie zostało kiedykolwiek wszczęte. Dodać również należy, iż odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 k.s.h. obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej (uchwała SN z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 118/06, OSNC 2007/9/136, Biul.SN 2006/12/7). Wobec powyższego, w ocenie Sądu, powództwo zasługiwało na uwzględnienie zarówno co do zasady jak i co do wysokości, albowiem znajduje ono oparcie w złożonych tytułach wykonawczych.

W odniesieniu do zgłoszonego zarzutu przedawnienia Sąd uznał go za chybiony. Podkreślić należy, że terminy przedawnienia roszczeń majątkowych określone są w art. 118 k.c. zgodnie z którym, z zastrzeżeniem że przepis szczególny nie stanowi inaczej, wynoszą one dziesięć lat dla dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Wskazać jednak należy, że w przypadku odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 k.s.h. mają zastosowanie przepisy art. 442 k.c. dotyczące przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym (wyrok SA w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2007r. sygn. akt I ACa 608/06, LEX nr 271383). W związku z powyższym w niniejszej sprawie ma zastosowanie przepis szczególny w stosunku do normy z art. 118 k.c. w myśl którego roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

W świetle powyższych rozważań należy zatem przyjąć, że roszczenie powoda jako wierzyciela względem pozwanego jako członka zarządu podlega trzyletniemu terminowi przedawnienia. Termin ten rozpoczyna swój bieg od momentu, gdy powód dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W niniejszej sprawie nastąpiło to najpóźniej w dniu 17 lutego 2004r., kiedy zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Termin przedawnienia liczony zatem od tej daty upłynął w dniu 17 lutego 2007r. Tymczasem pozew w niniejszej sprawie został złożony w dniu 23 maja 2005r. Nie ulega zatem wątpliwości, iż w okolicznościach niniejszej sprawy żądanie pozwu nie uległo przedawnieniu.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 299 k.s.h. w zw. z art. 481 k.c. oraz art. 455 k.c. uwzględnił żądanie pozwu i zasądził w punkcie 1 wyroku od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.403,87 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia zapłaty, oddalając powództwo w zakresie odsetek w pozostałym zakresie w punkcie 2 wyroku. Sąd zważył bowiem, iż odsetki za opóźnienie od odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 299 k.s.h. należą się od chwili wymagalności ustalonej zgodnie z art. 455 k.c. (wyrok SN z dnia 21 lutego 2002r., IV CKN 793/00, OSNC 2003/2/22, Biul.SN 2002/7/11). W niniejszej sprawie pozwany nie był wzywany przed wszczęciem postępowania do zapłaty spornej kwoty, a dowiedział się o żądaniu pozwu dopiero z chwilą doręczenia mu przez komornika zawiadomienia o prowadzonej egzekucji w dniu 31 grudnia 2014r. W związku z tym w ocenie Sądu pozwany popadł w opóźnienie w dniu 1 stycznia 2015r. dlatego też od tej daty zasądził odsetki ustawowe od pozwanego.

Z uwagi na to, iż powód uległ żądaniu pozwu jedynie w nieznacznej części w zakresie odsetek Sąd w punkcie 3 wyroku na podstawie art. 100 k.p.c. obciążył pozwanego całością kosztów postępowania powstałych w niniejszej sprawie, na które składa się opłata sądowa od pozwu, opłata skarbowa od pełnomocnictwa oraz koszty zastępstwa procesowego strony powodowej zgodnie z § 6 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. 02.163.1349)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Nowicka-Midziak
Data wytworzenia informacji: